Vedtægter

 1. Lolland-Falster Cykle Klub der har hjemsted i Guldborgsund Kommune, er stiftet den 29 august 1977.
 2. Foreningens formål er at dyrke cykelsport på såvel konkurrence- som motionsniveau, samt på anden måde at virke for at fremme denne idræt.
 3. Som medlem kan foreningen optage enhver, der er fyldt 8 år.
 4. Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.
  For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.
 5. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
  Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.
 6. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 7. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
  Ved for sen betaling fremsendes rykkerskrivelse.
  Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles at det er slettet af foreningens medlemsliste.
  Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.
 8. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
  Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
  I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
  En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
 9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned.
  Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
  Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.
  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden, samt eventuelle indkomne forslag.
  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af kasserer.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  11. Eventuelt.
 11. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
  Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
  Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. §17 og §18.
  Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jf. §9.
  Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
  Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger.
  Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.
 12. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom.
  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
  For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder der de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 13. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
  Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
  De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til vedtægterne.
  Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år adgangen af den ordinære generalforsamling.
  Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, medens kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
 14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig , når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
  Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
  Foreningen tegnes af formanden.
  Ved økonomiske dispositioner over 2000 kr kræves dog godkendelse af bestyrelsens flertal.
  Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
 15. Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.
  Bestyrelsen skal senest medio oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30 september til revisoren.
  Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
 16. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant- jf. §10.
  Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
  Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
  Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 17. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 18. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
  Til dennes beslutningsdygtighed kræves, mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
  Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
  På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
  Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
  I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages DCU, hvor den skal henligge til disposition for andre, der starter en cykelklub i foreningens område.