Referat af generalforsamling den 23. oktober 2023 kl. 1900 for Lolland-Falsters
Cykle Klub
Sted: Restaurant Kikko, Vendsysselvej 9, 4800 Nykøbing F.
1. Valg af dirigent og referent
John Frejlev blev enstemmigt valgt som dirigent Casper Hagen blev enstemmigt valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Formand Jesper Monø fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år Beretningen blev 
enstemmigt vedtaget af en enig generalforsamling.
Beretning fra senior trænerne Rene Pedersen og Svend Svendsen, der bl.a. takkede for god ro og
orden og den gode tone og disciplin under tirsdags- og lørdagstræningerne.

Beretning fra ungdomstræner Jesper Frimand der bl.a. fortalte om overordnet 14 faste ungdomsryttere 
af forskelligt niveau og om at klubben har afholdt Børnetour med stor succes. Arrangementet kunne
sagtens kaste nogle fremtidige medlemmer af sig.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år
Kasserer Gert Klitgaard fremlagde årets regnskab. Regnskabet godkendt af revisor Michael Schütt. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget af en enig generalforsamling.

4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for voksne på kr. 500 og på kr. 250 for ungdom. Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

6. Valg af formand
Formand Jesper Monø modtog genvalg.
Der var ingen modkandidater til Jesper som formand, hvorfor han blev enstemmigt valgt af 
generalforsamlingen.

7. Valg af kasserer
Kasserer Gert Klitgaard var på valg, men var villig til at tage endnu en periode. Der var ingen 
modkandidater til stillingen.
Gert Klitgaard genvalgt til kasserer af en enstemmig generalforsamling
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
a. Henrik Dedenroth Andersen modtog ikke genvalg
b. Glen Kaup modtog ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog to nye medlemmer af bestyrelsen i form af John Frejlev og Steen Mortensen
John Frejlev og Steen Mortensen valgt til bestyrelsen som nye medlemmer af bestyrelsen af en enig 
generalforsamling.


9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Casper Hagen som 1. suppleant og Henrik Dedenroth Andersen som 2.
suppleant.

Casper Hagen og Henrik Dedenroth Andersen enstemmig valgt som henholdsvis 1. suppleant og 2.
suppleant af en enig generalforsamling.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog fortsat virke som revisor Michael Schütt, der gerne modtog genvalg. En enig 
generalforsamling valgte enstemmigt Michael Schütt som revisor
Bestyrelsen foreslog Filip Rewers som revisor suppleant.
Filip Rewers enstemmigt valgt til revisor suppleant af en enig generalforsamling.

11. Eventuelt
Bestyrelsen foreslog søndagshold fra forår/sommer 2024, hvori der skulle indgå 4-6 kaptajner. 
Michael Jochimsen, John Madsen, Glen Kaup og Casper Hagen meldte sig frivilligt til at være 
holdkaptajner og dermed på skift stå for en tur søndag morgen.


Formand Jesper Monø fremlagde forslag om, at klubben selv skulle kunne levere Trafik Officials, 
TO’ere. Det ville være en stor fordel såfremt at klubben selv kunne levere TO’ere til egne 
arrangementet og ikke skulle ud og ”købe” servicen inklusiv transportudgifter. Såfremt der var
frivillige nok fra klubben, kunne uddannelsen foregå i vores område med en uddanner fra DCU.
Susanne Vrå, Mette Mortensen, Malene Norman Olsen, Karina Nielsen, Kristine Borregaard, Mie 
Borregaard og Yael W. Jørgensen meldte sig til uddannelse til TO’er.
Der blev herefter uddelt erkendtligheder og pokaler, hvilket tog sig ud som følger:
Senior:
Årets fighter: Morten Petersen
Ødegaard pokalen: Linda Sværke Årets flidspræmie: Leif Jacobsen Årets positive: Familien Borregaard 
Årets motionist: Yvonne Madsen

Ungdom:
Fighterpokalen gik til Marius Jørgensen Flidspokalen gik til Johan Borregaard Årets Positive gik 
til Peter Sværke
Ungdomstræner Jesper Frimand knyttede nogle ord til pokalerne.
Til sidst blev der foretaget lodtrækning om øl, vin og bolsjer til generalforsamlingens tilmeldte.