Program for ryttermøde den 26. november kl. 19.00, CELF Kringelborg Allé 7 – OPDATERET

 • 13 nov, 2014

Der er et omfattende og udvidet program:

19.00-19.30: René introducerer til den træning, der er aftalt med bestyrelsen for det kommende ca. 1 år
19.30-20.30: Jimmi Madsen underholder med historier fra sit cykelliv.
20.30-20.45: Henrik Jensen, Egedesøe fortæller om cykler og udstyr.
20.45-21.00: Repræsentant fra Egedesøe fortæller om tøj og klubbens nye tøj præsenteres.
21.00-22.00: Mulighed for at se, røre og bestille varer gennem Jan, Cyklebørsen.

BESTYRELSEN

Konstituerende bestyrelsesmøde og ryttermøde den 26. november på CELF kl. 19.30

 • 5 nov, 2014

Bestyrelsen har den 5. november afholdt bestyrelsesmøde og konstitueret sig.

Bestyrelsen er derfor uændret:

John Frejlev, Formand

Jacob Steinmeier, Næstformand

Charly Henriksen, kasserer

Filip Rewers, bestyrelsesmedlem

Stig Bech, bestyrelsesmedlem

Rene A. Nielsen er valgt til rytterrepræsentant og deltager i bestyrelsesmøderne.

DER ER DESUDEN AFTALT RYTTERMØDE DEN 26. NOVEMBER PÅ CELF KL. 19.30 – DER VIL PÅ MØDET VÆRE EN PRÆSENTATION AF BESTYRELSENS AFTALE MED RENE PEDERSEN OM TRÆNING DET KOMMENDE ÅR. YDERLIGERE OPLYSNINGER FØLGER!

Referat fra generalforsamlingen 2014 i LFCK

 • 27 okt, 2014

Generalforsamling 27. Oktober 2014 I LFCK

 

 1. John Frejlev bød som formand velkommen. Generalforsamlingen valgte Max til dirigent og John til referent. Dirigenten optalte 42 tilstedeværende med stemmeret.
 2. Formanden aflagde beretning som herefter blev vedtaget af generalforsamlingen.
 3. Kasseren omdelte skriftligt materiale og gennemgik regnskabet. Regnskabet blev efter en række spørgsmål godkendt af generalforsamlingen.
 4. Passivt medlemskab er nedstemt med 28 stemmer ud af 42. Vedtægterne tilpasses til dette. Der var nogen diskussion om tidsfrist vedrørende indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Der var 33 stemmer for at bibeholde tidsfristen på 4 uger for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen.

5. Kontingent uændret.

6. Genvalg af Philip, Stig og Charly til deres respektive bestyrelsesposter.

7. Bestyrelsessuppleanter: Dorthe Büchmann og Lars Falgren.

8. Max genvalgt til revisor. Revisorsuppleant Erik Kjørup.

9. René A. Nielsen er valgt som rytterrepræsentant.

10. Web-redaktør og billedredaktør: der arbejdes videre med mere struktur. Det kunne overvejes at betale sig til noget hjælp. Bestyrelsen arbejder videre med problemstillingen.

11. Der var ingen indkomne forslag til behandling.

12. Uddeling af pokaler og medaljer:

 

 • Guld til Ricky Martin Larsen i ES 15 km i U15, licens
 • Sølv til Emil Hagen i ES 15 km i U15, uden licens
 • Guld til Chris Larsen Guld i U17, licens
 • Guld til Tine Frejlev i ES 30 km, D45 uden licens
 • Guld til Bent Krogh i ES 30 km, H70 uden licens
 • John Frejlev i ES 30 km, H50 licens
 • Guld til René A. Nielsen, D licens
 • Sølv til Mikkel Olsen, D licens
 • Bronze til Christian Pedersen, D licens

 

 

Klubbens vandrepokaler blev herefter uddelt:

 

LFCK, pokalmodtagere. 2012 2013 2014
Morten Pedersen Claus Westerholt Mathias Kristensen
       
Jan Værnhøj Jens Bukdal Chris Larsen
       
Ødegårdspokalen. Charly Henriksen Jens Bonde René Pedersen
       
Årets positive. René A. Nielsen Stig Bech Jacob Nordengaard
       
Årets motionist. Marianne Pless Dorthe Buchmann Erling Jørgensen
Fighter, ungdom Chris Larsen  Ricky Larsen
Flidspokal, ungdom Christian Pedersen Chris Larsen
Årets positive, ungdom Filip Mortensen Ulf Blaaberg Jensen

 

 

 

Der var gave til revisor og dirigent. Gave til René for trænerindsatsen.

13.  Eventuelt: MTB-træning er efterlyst samt mere synlighed på hjemmesiden.

Sponsorudvalg nedsættes. Materiale kan hentes hos Charly. Der afholdes en aften for potentielle sponsorer. Claus Westerholt er med. Jesper Frimand er med.

Tilnærmelser fra flere sider vedrørende samarbejde.  Træd til, nej. DGI, nej. Falster Rundt mere positivt.

Der skal findes dag til afholdelse af ryttermøde om ca. 1 måned.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Sommertræning er slut – det bliver tidligt mørkt!

 • 14 okt, 2014

Aftal gerne via facebook, når du skal ud alligevel.

Nyt om vintertræning følger!

Træning fra torvet om søndagen kl 9.30 fortsætter.

God træning!

HARZEN 2015 – JUBILÆUMSTUREN

 • 13 okt, 2014

Læs mere

Uddybbende bemærkninger vedrørende forslag til vedtægtsændring 2014

 • 3 okt, 2014

Kære alle,

Nedenstående en uddybning af gennemgangen af klubbens vedtægter samt ændringsforslag, som alle er modtaget i rette tid 4 uger før generalforsamlingen.

Ændringsforslagene udsendes hermed til medlemmerne dags dato den 3.oktober – altså 24 dage før generalforsamlingen.

Der skal stemmes om følgende i den korte udgave (se nedenstående for mulige konsekvensrettelser)

1) Afskaffelse af det passive medlemskab
2) Ændret tidsfrist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen:
Der er to forslag til ændring af den nuværende tidsfrist på 4 uger: enten 2 uger som foreslået af bestyrelsen eller 1 uge som foreslået af Per Pless

Mvh
John Frejlev, Formand

 

GENNEMGANG AF LFCKS VEDTÆGTER I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLING 2014.

BESTYRELSEN STILLER FORSLAG OM AFSKAFFELSE AF DET PASSIVE MEDLEMSKAB. §3 FORSLÅES DERFOR ÆNDRET TIL :

NY§3: Som medlemmer kan foreningen optage enhver, der er fyldt 8 år.

SOM KONSEKVENS HERAF, SKAL §6 ÆNDRES TIL :

NY §6: ”Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.”

Ændring i §9: Sætningen vedrørende passive medlemmer slettes.

I §9 ER DER TO ÆNDRINGSFORSLAG:

BESTYRELSEN FORESLÅR DEN NUVÆRENDE TIDSFRIST FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN ÆNDRET FRA 4 UGER 2 UGER.

PER PLESS HAR STILLET FORSLAG OM AT NEDSÆTTE TIDSFRISTEN TIL 1 UGE.

BEGGE FORSLAG SÆTTES TIL AFSTEMNING.

BESTYRELSEN FORESLÅR TILFØJET I §9, AT FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN OFFENTLIGGØRES PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE, UANSET HVILKEN TIDSFRIST DER FREMGÅR AF VEDTÆGTERNE.

FÅR INGEN AF FORSLAGENE DET NØDVENDIGE STEMMETAL PÅ 2/3 AF DE STEMMEBERETTIGEDE OG TIDSFRISTEN STADIG 4 UGER.

BEMÆRK AT TIDSFRISTEN FOR USENDELSE AF INDKALDELSE ER 2 UGER JÆVNFØR §9

 

 

Nedenstående kan du se en gennemgang af de enkelte paragraffer. Det er bestyrelsens opfattelse, at klubbens vedtægter fremstår robuste og gennemtænkte. Der er taget højde for at sikre klubbens overlevelse på langt sigt, hvilket må siges at være det centrale.

Nedenstående er i kursiv anført bemærkninger til hver enkelt paragraf. Der er ingen forslag om nye paragrafer.

En ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en lovlig indkaldt generalforsamling.

 

Vedtægter

§1

Lolland-Falster Cykle Klub der har hjemsted i Guldborgsund Kommune, er stiftet den 29 august 1977.

Ingen bemærkninger.

§2

Foreningens formål er at dyrke cykelsport på såvel konkurrence- som motionsniveau, samt på anden måde at virke for at fremme denne idræt.

Ingen ændringsforslag – paragraffen er formuleret bredt og fyldestgørende til at omfatte alle typer af aktiviteter på cykel.

§3

Som aktive medlemmer kan foreningen optage enhver, der er fyldt 8 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

1. Ændringsforslag:

Som medlemmer kan foreningen optage enhver, der er fyldt 8 år.

Resten af paragraffen bortfalder.

(I denne helt tydelige og korte udgave har klubben dermed kun en form for medlemskab. Fordelen er, at denne regel er helt entydig og i øvrigt i overensstemmelse med mange cykelklubbers model)

§4

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

Ingen bemærkninger.

§5

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

Ingen bemærkninger.

§6

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt §3 ændres til ændringsforslag 1, skal der i denne paragraf foretages en konsekvensrettelse, således at første sætning skal hedde:

”Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.”

§7

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved for sen betaling fremsendes rykkerskrivelse.
Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles at det er slettet af foreningens medlemsliste.
Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

Ingen bemærkninger.

§8

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

Ingen bemærkninger.

 

§9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.
Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst 6 måneder.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden, samt eventuelle indkomne forslag.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Konsekvensrettelse: Sætningen omkring passive medlemmer slettes, hvis ændringsforslag 1 i §3 vedtages.

§10

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

§11

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. §17 og §18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jf. §9.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger.
Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

Ingen bemærkninger.

§12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder der de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Ingen bemærkninger.

§13

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år adgangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, medens kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Ingen bemærkninger.

§14

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig , når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner over 2000 kr kræves dog godkendelse af bestyrelsens flertal.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Ingen bemærkninger.

§15

Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.
Bestyrelsen skal senest medio oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30 september til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Ingen bemærkninger.

 

§16

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant- jf. §10.
Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ingen bemærkninger.

§17

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ingen bemærkninger.

§18

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages DCU, hvor den skal henligge til disposition for andre, der starter en cykelklub i foreningens område.

Ingen bemærkninger.

 

 

MTB-kalender jan-marts 2015

 • 27 sep, 2014

Klik på nedenstående link og det næste link for at se kalenderen:

MTB kal. 2015 jan- mar

MTB-kalender oktober-december 2014

Klik på nedenstående link og det næste link for at se kalenderen:

Første løb i Hamborgskoven starter 13.30 den 4. oktober.

Mødetid 45 minutter før. Første løb koster 30,- Herefter koster det 10,- per løb.

MTB kal. 2014 okt-dec

3 gange enkeltstartstræning ved Corselitze

 • 18 sep, 2014

Der er træning følgende lørdage kl. 11 fra Corselitze:

27. september: John, Tine

4. oktober: John, Tine

11. oktober: John Tine

Der køres alle dage 2 omgang, ca. 20 km.

Tilmelding til John: Frejlevjohn37@gmail.com

Aflevering af pokaler til gravering

Så er det tid at aflevere klubbens pokaler af hensyn til graveringer til de nye modtagere, som offentliggøres på generalforsamlingen.
Aflevering sker til John Gl. Toldbod 21, 4800. Aflevering senest 25. september 2014.

Scroll To Top