Generalforsamlingen i LFCK

Regnskab 2021: http://lfck.dk/wp-content/uploads/Regnskab-2020_2021.pdf

Generalforsamling 2021: http://lfck.dk/wp-content/uploads/Referat-af-genrealforsamling-LFCK-25-OKT-2021-2021.pdf

 

Nedenstående er fra generalforsamlingen oktober 2018:


1. Valg af dirigent og referent:Gert Klitgaard blev valgt som dirigent og Tina Larsen som referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formanden John Frejlev aflagde beretningen for 2018 (se via link).

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: John og Martin fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent, dvs. henholdsvis 500,- seniorer og 250,- juniorer.

5. Bestyrelsens særlige punkt: Jørgen Meier udnævnes til æresmedlem, hvilket betyder, at han fremadrettet for kontingent fritagelse.

6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være modtaget i bestyrelsen senest 24. september 2018: Ingen indkomne forslag til tiden. Dog havde Jesper Frimand nogle forslag, som blev sendt fremsendt for sent. Disse forslag blev fremlagt under eventuelt

7. Valg af næstformand: Casper Hagen valgt for en 2-årig periode.

8. Valg af kasserer: Martin Rasmussen valgt 2 år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Dorte Morell (1 årig) og Tina Larsen (2 årig)

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Maria Knudsen og Michael Schütt

11. Uddeling af præmier og erkendtligheder.

12.Valg af rytterrepræsentant: Maria Knudsen.

13. Valg af Web-redaktør:Maria Knudsen.

14. Valg af yderligere medlemmer til løbsudvalget: René Pedersen melder sig til at planlægge løbene, dvs. Ruter. Marianne Loftager-Rasmussen samt Laila Hansen melder sig til. Der vil være åben for yderligere deltagere, så skriv til John, hvis der er nogen, som gerne vil melde sig til løbsudvalget. I år 2019 vil det dreje sig om følgende arrangementer: U23 DM i juni måned, Indledningsløb, LF mesterskab i Enkeltstart, Sommercups ca. 4 løb (Eksklusiv Charlys Mindeløb, da dette varetages af ungdomsafdelingen).

15. Valg af revisor og revisorsuppleant:a. René Allan Nielsen blev valgt som revisorb. René Pedersen blev valgt til revisorsuppleant

16. Orientering fra Ungdomsudvalget: Jesper Frimand fortalte om ungdomsafdelingen og deres træninger. Der er nogle drenge, som er stoppet og nye kommer til :-) Filip Rewers tiltræder som hjælpetræner og Ricky Martin Larsen bliver hjælpetræner fra årsskiftet. Desuden vil Emil Hagen indkalde til ekstra træning om torsdagen for “dehurtige” ryttere. Valdemar Alban vil indkalde til ekstra træning for “de mindre øvede” ryttere. Desuden håber man på at gentage Distrikstræningslejren i Marts måned, som formentlig igen afholdes af NÆSTVED BICYCLE CLUB. Trænerne håber, at forældrene igen vil varetage denne opgave. Nærmere info herom,når det er tid. Opsang fra Jesper om at drenge rytterne og deres forældre giver svar enten med et ja eller nej på deltagelse i diverse opslag på bl.a. Facebook. Jesper modtager gave fra drengerytterne og ungdomstrænerne.

17. Orientering fra Voksen-træner Rene Pedersen: Voksen vintertræningen starter i november. Træningstider er slået op på hjemmesiden. René undres over, at der i år har været flere til aften træningen om vinteren og færre til træningerne om sommeren. René ønsker ikke at forsætte med afholdelse af hyggetræningen om onsdagene samt kvindetræningen om mandagen pga. for lidt opbakning, da der er for få der møder op. Til Harzen turen er der 13 tilmeldte.

18. Eventuelt:

1. Jesper Frimand fremlægger: Ønsker at der bliver mere for motionsdelen evt. få et motionscykelløb indunder LFCK. F.eks. ved samarbejde med Sundgruppen, som arrangerer Falster rundt/på tværs eller anden afholdelse af motionscykelløb f.eks. Tourde Falster for at have en yderligere indtægtskilde til klubben. Jespers forslag tages med i løbsudvalget.

2. Jesper foreslår desuden, at der skabes bedre rammer for træningen af motionisterne, da de også er en del af klubben og betaler kontingent. Ønsker at der sikres fast træning for motionsholdene søndag og onsdag i sommerhalvåret. Mener at specielt søndagstræningen ikke i tilstrækkelig grad understøttes af klubben, de mangler både opbakning, økonomi og hjælp til styring, så der altid er tilbud om fast træning hele sommeren, så ikke motionsryttere kører forgæves.

2a. René Pedersen foreslår, at man måske ikke kalder det træning,men motion for at få flere til at deltage.

2.b. Der kommer et forslag op om, at lave et voksen-træner udvalg. René Pedersen vil gerne stå for det, hvis der er nogen der vil være med.

3. Jesper Frimand foreslår, at sommercuppen afholdes som en samlet cupsom det blev gjort i 2017 og ikke som enkelte afdelinger. Iøvrigt foreslår Jesper, at der indføres en ekstra startklasse i seniorklassen, f.eks. en motionsklasse. Jesper foreslår, at navngivningen af gruppeinddelingerne ændres, da navnene “de langsomme”, “begyndere” får nogle til at føle sig talt ned til.

4. Maria spørger indtil køb af klubtøj, da der mangler klubtøj specielt til de nye ryttere. Dette tages videre med i bestyrelsen. Maria Knudsen og Marianne Loftager-Rasmussen vil gerne arbejde videre med håndteringen af klubtøj.