Indkaldelse til generalforsamling den 23. oktober 2017 kl. 19

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I LFCK DEN 23. OKTOBER 2017 PÅ CAFÉ JOHNJOHN KL. 19.00

1. Valg af dirigent og referent. (Bestyrelsen foreslår Gert Klitgård)
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår 500,- og 250,-)
5. Bestyrelsens særlige punkt.
6. Formandens særlige punkt.
7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være modtaget i bestyrelsen senest 25. september 2017
8. Valg af formand. (John modtager genvalg)
9. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Martin Rasmussen)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Tina og Ulrik modtager genvalg. Casper er bortrejst)
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Uddeling af præmier og erkendtligheder. Valg af rytterrepræsentant
13. Valg af Web-redaktør
14. Valg af yderligere medlemmer til løbsudvalget.
15. Valg af revisor og revisorsuppleant.
16. Orientering fra Ungdomsudvalget
17. Orientering fra Voksen-træner.
18. Eventuelt.

DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT DELTAGE I FÆLLESSPISNING FRA KL. 17.30. DELTAGELSE KOSTER 50,- PER PERSON. TILMELDING PER MAIL TIL:
UBROWA@GMAIL.COM
INDBETALING MED TEKSTEN ”GF” TIL KLUBBENS KONTO: 5067-1280589.
TILMELDING OG BETALING BEDES FORETAGET MELLEM DEN 1. OKTOBER OG DEN 12. OKTOBER.
ALLE MEDLEMMER HAR ADGANG, NÅR DER ER BETALT KONTINGENT.
TILMELD OGSÅ, HVIS MAN IKKE DELTAGER I SPISNING AF HENSYN TIL PLADSEN.

På bestyrelsens vegne
John Frejlev, Formand